P A R S K O U S H A N
روغن-موتور
نکات فنی در مورد روغن گیربکس اتوماتیک

1-     آیا روغن گیربکس اتوماتیک مادام العمر میباشد ؟ گیربکس جهت عملکرد سیستم نیاز به روغن هیدرولیک دارد که بر اساس کیفیت و شرایط استفاده حتما باید بطور کامل تعویض گردد  زیرا روغن بعد از مدت زمان مشخصی خاصیت خود را از دست داده و فاسد میگردد. زمان تعویض روغن بعد از 60 تا 100 هزار کیلومتر  پیمایش

آخرین نوشته ها

روغن-موتور